【Kagawa】

tên tỉnhtên nhà thờ    địa chỉ     liên hệ tên mục sư  
KagawaIkenobe Christ Church931-16, Ikenobe, Mikicho, Kidagun, Kagawa Prefecture080-8917-6321Pastor Kogawa Kazuo

【Tokushima】

tên tỉnhtên nhà thờđịa chỉliên hệtên mục sư 
Tokushima

【Ehime】

tên tỉnhtên nhà thờđịa chỉliên hệtên mục sư 
Ehime

【Kochi】

tên tỉnhtên nhà thờđịa chỉliên hệtên mục sư 
Kochi